اخبار

1 تیر

حواله به امریکا و حواله از امریکا

با توجه به تعداد زیاد ایرانیان مقیم امریکا و مراودات موجود این سرویس برای انتقال ارز به امریکا یا از امریکا راه اندازی شده است.
خبر کامل
1